Dự thảo Báo cáo tổng kết tháng 1,2 và Kế hoạch tháng 3 năm 2019.