Đề kiểm tra tháng 11, 12

Tài liệu đính kèm: Tải về

ĐỀ TRẮC NGHIỆM THÁNG 11

CHƯƠNG II: BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

 

Câu 1. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố hoá học được sắp xếp dưới ánh sáng của

    A. thuyết cấu tạo nguyên tử.      B. thuyết cấu tạo phân tử.

    C. thuyết cấu tạo hoá học.         D. định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Câu 12. Khối các nguyên tố p gồm các nguyên tố:

    A. nhóm IA và IIA.                         B. nhóm IIIA đến nhóm VIIIA (trừ He).

    C. nhóm IB đến nhóm VIIIB.         D. xếp ở hai hàng cuối bảng.

Câu 3. Các nguyên tố hoá học trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần của

    A. số nơtron trong hạt nhân.                       B. số proton trong hạt nhân.

    C. số electron ở lớp ngoài cùng                   D. cả B và C đều đúng.

Câu 4. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học có bao nhiêu chu kì nhỏ ?

    A. 1                           B. 2                           C. 3                           D. 4

Câu 5. Chu kì là dãy nguyên tố có cùng

    A. số lớp electron.                                       B. số electron hóa trị.

    C. số proton.                                               D. số điện tích hạt nhân.

Câu 6. Trong bảng tuần hoàn hiện nay, số chu kì nhỏ (ngắn) và chu kì lớn (dài) là

    A. 3 và 3.                  B. 3 và 4.                   C. 4 và 3.                  D. 3 và 6.

Câu 7. Số nguyên tố thuộc chu kỳ 2 là

    A. 8                           B. 18                         C. 32                         D. 50

Câu 8. Trong bảng tuần hoàn, chu kỳ nhỏ là

    A. chu kì 1                 B. chu kì 2                 C. chu kì 3                 D. chu kỳ 1, 2, 3.

Câu 9. Chu kì chứa nhiều nguyên tố nhất trong bảng tuần hoàn hiện nay với số lượng nguyên tố là

    A. 18.                        B. 28.                        C. 32.                        D. 24.

Câu 10. Các nguyên tố ở chu kì 6 có số lớp electron là

    A. 4                           B. 5                           C. 6                           D. 7

Câu 11. Tính chất hoặc đại lượng vật lí nào sau đây, biến thiên tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử?

(1) bán kính nguyên tử;                                                                  (2) tổng số e;

(3) tính kim loại;                                                                                         (4) tính phi kim;

(5) độ âm điện;                                                                                           (6) Nguyên tử khối

     A. (1), (2), (3).                   B. (3), (4), (6).                   C. (2), (3,) (4).         D. (1), (3), (4), (5).

Câu 12.  Trong 1 chu kì, đi từ trái sang phải, theo chiều Z tăng dần, bán kính nguyên tử:

    A. Tăng dần      B. Giảm dần    C. Không đổi                                       D. Không xác định

Câu 13.  Bán kính nguyên tử các nguyên tố: Na, Li, Be,B. Xếp theo chiều tăng dần là

    A. B < Be < Li < Na           B. Na < Li < Be < B                          

    C. Li < Be < B < Na          D. Be < Li < Na < B

Câu 14.  Cho các nguyên tử 6C; 7 N; 14Si; 15P. Nguyên tử có bán kính lớn nhất

    A. N                          B. P                           C. Si                          D. C

Câu 15.  Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là

    A. N, Si, Mg, K.        B. K, Mg, Si, N.        C. K, Mg, N, Si.        D. Mg, K, Si, N.

Câu 16. Một nguyên tử X có tổng số electron ở 2 lớp M và N là 9. Vị trí của nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn là

    A.  Chu kì 3, nhóm IA.                                B.  Chu kì 3, nhóm IIA.

    C.  Chu kì 4, nhóm IIA.                              D.  Chu kì 4, nhóm IA.

Câu 17. Nguyên tố ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có cấu hình electron hóa trị là 3d104s1 ?

    A.  Chu kì 4, nhóm VIB.                             B.  Chu kì 4, nhóm IA.

    C.  Chu kì 4, nhóm VIA.                             D.  Chu kì 4, nhóm IB.

Câu 18. Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d34s2?

    A.  Chu kì 4, nhóm VA.                              B.  Chu kì 4, nhóm VB.

    C.  Chu kì 4, nhóm IIA.                              D.  Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 19. A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Biết ZA + ZB = 32. Số proton trong nguyên tử của A, B lần lượt là

    A.  7, 25                    B.  12, 20                  C.  15, 17                  D.  8, 14

Câu 20.  A, B là 2 nguyên tố thuộc cùng 1 phân nhóm và thuộc 2 chu kì liên tiếp trong BTH. Tổng số proton trong hạt nhân 2 nguyên tử là 30. A, B là nguyên tố nào sau đây?

    A.  Li và Na               B.  Na và K               C.  Mg và Ca             D.  Be và Mg

Câu 21.  A và B là hai nguyên tố thuộc cùng một phân nhóm chính và ở hai chu kỳ liên tiếp trong hệ thống tuần hoàn. Tổng số điện tích hạt nhân của chúng là 24. Số hiệu nguyên tử và viết cấu hình e của A,B là

    A.  Cl, F                    B.  O, S                     C.  C, Si                    D.  N,P

Câu 22.  Hợp chất khí với hidro của nguyên tố có công thức RH4, oxit cao nhất có 72,73% oxi theo khối lượng, R là

    A.  C                          B.  Si                         C.  Ge                        D.  Sn

Câu 23.  Oxit cao nhất của ngtố R là RO3. Hợp chất khí của R với hiđro có 5,88 % hiđro về khối lượng. Nguyên tố R là

    A.  N                         B.  S                          C.  C                          D.  As

Câu 24.  Oxit cao nhất của R là R2O5. Trong hợp chất khí với hiđro, R chiếm 82,35 % về khối lượng. Nguyên tố R là

    A.  P                          B.  N                          C.  Cl                         D.  Se

Câu 25.  Cho 34,25 gam một kim loại M (hóa trị II) tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 6,16 lít H2 (ở 27,30C, 1 atm). M là

    A.  Be                        B.  Ca                        C.  Mg                       DBa

Câu 26.  Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là

    A.  NaHCO3.             B.  Ca(HCO3)2.          C.  Ba(HCO3)2.          D.  Mg(HCO3)2.

Tags: hoa hoc 10
Tác giả: Trần Hậu Lự
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 370
Hôm qua : 1.583
Tháng 10 : 19.382
Năm 2019 : 121.699