• Uông Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0989780692
  • Email:
   thutrang10577@gmail.com
 • Đào Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0982065118
  • Email:
   trongxuanht@gmail.com
 • Nguyễn Sỹ Bảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UVBCH; Giáo viên Toán
  • Điện thoại:
   0917557622
  • Email:
   mrbaooanh@gmail.com
 • Đoàn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0988211877
  • Email:
   ducmthatinh@gmail.com
 • Lê Danh Nhật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn trường; Giáo viên toán
  • Điện thoại:
   0977082100
  • Email:
   minhnhatht2011@gmail.com
 • Nguyễn Thị Thơ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0913509558
  • Email:
   nguyenanhthoht85@gmail.com
 • Nguyễn Thành Long
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0912462686
  • Email:
   thanhlong462686@gmail.com
 • Trần Thị Xuân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0976334579
  • Email:
   xuan.6102010@gmail.com
 • Phan Thị Ngọc Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0984775990
  • Email:
   ngocmai1504@gmail.com
 • Lê Hữu Thanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0915585667
  • Email:
   thanh581980@gmail.com
 • Dương Anh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0976444437