• Nguyễn Thị Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ GDCD
  • Điện thoại:
   0916021223
  • Email:
   sonthuy21@gmail.com
 • Đặng Thị Thu Sinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó tổ GDCD
  • Điện thoại:
   0917684784
  • Email:
   thusinh10A8@gmail.com
 • Bùi Thị Mai Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ GDCD
  • Điện thoại:
   0983302030
  • Email:
   buithimaisuong@gmail.com
 • Lê Thị Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ GDCD
  • Điện thoại:
   0947368568
  • Email:
   vananhgdcd@gmail.com
 • Phạm Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên tổ GDCD
  • Điện thoại:
   0985748636
  • Email:
   Hafphamthihang181177@gmail.com